Weer­baar­der.nl heeft een weer­baar­heids­trai­ning (zelfverdedigingstraining) ont­wik­keld waar­bij de com­bi­na­tie ge­maakt wordt tus­sen zo­wel psy­chi­sche als fy­sie­ke weer­baar­heids­be­vor­de­ring.

Heb je soms het ge­voel dat je in con­tact met men­sen (man­nen) onzeker bent, de con­tro­le ver­liest of ac­ti­vi­tei­ten niet doet, ver­mijdt. Dat er van al­les kan gaan ge­beu­ren en dat je niet weet hoe hier­op te re­a­ge­ren zowel verbaal maar ook fysiek. Dat je in pa­niek raakt of los staat van je­zelf.

Je kunt dit ver­an­de­ren! De­ze trai­ning is ge­richt dit pro­ces te door­bre­ken.

Uit onder­zoek blijkt dat ver­an­de­ring op zo­wel het psy­cho­lo­gi­sche vlak én door mid­del van fy­sie­ke trai­ning duur­za­me ef­fec­ten op­le­vert. Ook men­sen met een meer kwets­ba­re per­soon­lijk­heid kun­nen het zelfvertrouwen, de zelf­ver­de­di­ging en weer­baar­heid ver­be­te­ren. Een com­bi­na­tie tus­sen zo­wel li­chaams­ge­rich­te ver­an­de­ring naast fun­da­men­te­le men­ta­le emo­ti­o­ne­le ver­an­de­ring is daar­om be­lang­rijk. Voe­len, er­va­ren en verwoorden maar ook fy­sie­ke zelfver­de­di­gings­tech­nie­ken le­ren.
Dus een zelf­ver­de­di­gings­trai­ning ge­richt op zo­wel de ver­de­re ver­be­te­ring van het zelf­ver­trou­wen, de as­ser­ti­vi­teit, be­vor­de­ren van de zelf­ken­nis en au­to­no­mie én het aan­le­ren van fy­sie­ke zelf­ver­de­di­gings­tech­nie­ken.
Het is een prak­ti­sche trai­ning waar­bij niet veel ge­praat wordt maar meer het voe­len en het doen voor­op staat.

Voor wie is de­ze trai­ning?

Vrou­wen (van­af 18 jaar) die zich re­gel­ma­tig kwets­baar voe­len en moei­te heb­ben voor zich­zelf op te ko­men in con­tac­ten met an­de­ren (dit kan ko­men door er­va­rin­gen met trau­ma­ti­sche ge­beur­te­nis­sen, hui­se­lijk ge­weld of sek­su­e­le trau­ma’s) én die wil­len wer­ken op zo­wel psy­cho­lo­gisch áls fy­siek ge­bied aan ver­be­te­ring van hun weer­baar­heid en zelf­ver­trou­wen.

De trai­ning richt zich op de toe­komst dus niet pri­mair op de ver­wer­king. Door mid­del van de­ze trai­ning komt men weer in de ei­gen kracht te staan.

Deel met anderen!